תקנון

אתר "איריס פנסו – תכנון, עיצוב פנים והום סטיילינג " ("האתר") מופעל ע"י איריס פנסו ("נותן השירות"), בכתובת אינטרנט  https://irispenso-interiordesign.co.il/ ומטרתו הצגת השירותים הניתנים ע"י נותן השירות, הכוללים בין היתר שירותי עיצוב פנים ("המוצר / השירות").

 • הגלישה/השימוש באתר כפופים לתנאים המפורטים בתקנון ותנאי שימוש אלו להלן ( להלן: "התקנון") ולאמור בכל דין. אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך המפורשת לתנאים הכלולים בתקנון והוא מהווה חוזה מחייב בינך ובין נותן השירות.
 • ככל ואינך מסכים לתנאי מתנאי התקנון, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
 • הוראות התקנון, המופיעים באתר, מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בינך לבין האתר ו/או נותן השירות, את תנאי השימוש באתר ומדיניות הביטולים של נותן השירות ומעידים על הסכמתך, לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר.
 • הוראות תנאי התקנון גוברות על כל האמור באתר, והוראותיו מחייבות ויפעלו לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.
 • תנאי השימוש וכל הטקסטים באתר מנוסחים לעיתים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים ומתייחסים לבני כל המינים באופן שווה.
 • נותן השירות רשאי בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לעדכן תקנון זה, להוסיף, לערוך ולמחוק סעיפים ללא כל הודעה מוקדמת וללא יידוע הלקוח, ולא יהיה בכך בכדי לגרוע מתוקפו של התקנון, תנאיו ותחולתם.
 • כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות בלבד ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

 

מוסכם בין:
איריס פנסו – תכנון, עיצוב פנים והום סטיילינג, נותן השירות, נציגיו ו/או באי כוחו ("נותן השירות/ הנהלת האתר”) מצד אחד

ובין:
שוכר השירות ("הלקוח / מזמין / מזמין השירות/המשתמש") מצד שני

הואיל: ונותן השירות עוסק, בין היתר- בעיצוב פנים – על בסיס לימודים, ניסיונו האישי ובכל הכלים העומדים לרשותו.
והואיל: ונותן השירות מעוניין לספק למזמין השירות שירותי עיצוב פנים והמזמין מעוניין אף הוא בכך.

אי לכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
בעצם הגלישה באתר ו/או עם קבלת שירותיו, הלקוח מסכים עם תנאי השימוש של נותן השירות ומתחייב לעשות שימוש נאות בשירותים אותם מקצה נותן השירות ללקוחותיו.

1. המידע המוצג באתר

 • נותן השירות עושה כמיטב יכולתו להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי השירותים /המוצרים לרבות תמונות.
 • חרף האמור בסעיף זה יובהר, כי המידע באתר אודות השירותים ו/או המוצרים באתר הינו תיאור תמציתי בלבד ועלולים להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות ונותן השירות, הנהלת האתר והאתר אינם נושאים באחריות להתאמה מושלמת של המידע המוצג לשירותים ו/או למוצרים ולא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מאי הדיוקים ו/או או השגיאות.
 • טעות סופר בתיאור השירותים / מוצרים לא תחייב את נותן השירות.
 • הצילומים, ההדמיות, הבלוג וכו באתר מוצגים לצורכי המחשה בלבד. ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו”ב בין התוצרים, כפי שהם מוצגים באתר, לבין התוצרים במציאות.
 •  

2 . מדיניות ביטול רכישת מוצר

 • נותן השירות או מי מטעמו לא יישא בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתו, כדוגמא שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או מערכת הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו"ב), אירועים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועד האספקה, לרבות עיכובים בהעברת תכנים ו/או תמונות ו/או אישורים מצד הלקוח. במקרים אלו רשאי נותן השירות לחייב את הלקוח עבור עבודה שבוצעה בפועל ו/או להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של הרוכש, והכל על פי שיקול דעתו של נותן השירות.
 • ביטול ההזמנה יעשה באמצעים הבאים:
  – פנייה טלפונית למשרדי נותן השירות בשעות הפעילות לטלפון: 050-2070169
  – שליחת דוא"ל לנותן השירות למייל: adv@gmail.com
 • בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הצרכן") רשאי צרכן לבטל קנייתו של מוצר / שירות בתוך 14 יום בהודעה בכתב מרגע הרכישה והכל בתנאים המפורטים בחוק הגנת הצרכן.
 • נותן השירות שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, את הפעילות באתר מכל סיבה שהיא, ו/או את פעילות שוכר השירות באתר בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.


3. מדיניות תשלום, תנאי תשלום ותשלומים

 • רכישת מוצר ו/או שירות תושלם רק לאחר שהתשלום הועבר במלואו. תשלום באמצעות הפקדה/העברה בנקאית, יחשב לתשלום בפועל, אך ורק לאחר פירעונו המלא ואישור הבנק.
 • חשבון לקוח ייפתח בהתאם לביצוע תשלום בכל אחד מאפיקי התשלום המוגדרים על ידי נותן השירות.
 • לנותן השירות שמורה הזכות לבצע שינויים במחירים המצויינים באתר, מספר תשלומים, תנאי תשלום וכל נתון נוסף, עבור כל שירותי נותן השירות בכל עת , ללא התראה מוקדמת על כך ולפי שיקול דעתו הבלעדי.
 • במקרים בהם יחרוג אפיון מזמין השירות את המוצר המוגדר ע”י נותן השירות, נותן השירות שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לשנות, להגיש ולהציע הצעת מחיר שונה שאינה תואמת את מחירי האתר המוצגים ו/או כל הצעת מחיר אחרת שהועברה ללקוח וזאת בהתאם לאפיון, החומרים והדרישות שיוצגו ע”י מזמין השירות.
 • לזכות מזמין השירות/הלקוח תינתן האפשרות להפסיק להשתמש בשירותי נותן השירות קודם סיום תקופת ההתקשרות בהתאם לתנאים שיגדיר נותן השירות בהצעת מחיר שיעביר למזמין ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של נותן השירות.
 • כל המחירים המוצגים באתר הינם בשקלים חדשים ואינם כולל מע”מ, אלא אם צוין אחרת.
  נותן השירות יפיק חשבונית מס וקבלה כנגד תשלום בפועל. הלקוח מסכים לקבל חשבונית באמצעות הדואר האלקטרוני.

4. תמיכה טכנית

 • שירותי נותן השירות אינם כוללים תמיכה מסוג כלשהו, אלא אם צויין אחרת בנפרד מתנאים אלו.

5. הגבלת אחריות, הפסקת שימוש ושיפוי

 • נותן השירות לא יהא אחראי לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצר או השירות לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי, אלא על פי דין שאין להתנות עליו.
 • נותן השירות לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, שנגרם למשתמש או לצד שלישי בקשר או בעקבות השימוש באתר או בגין התכנים המוצגים באתר, ולא יישא בכל אחריות או חבות למעט כאמור מפורשות בהסכם זה ובהתאם להוראות הדין שאין להתנות עליהן.
 • משתמש ו/או צד ג’ כלשהו אשר סבור כי תוכן ו/או מוצר מסוים גורם או עלול לגרום לו נזק, מתבקש לפנות להנהלת האתר ולהתריע בפניה על כך. בכפוף לבדיקת הנהלת האתר ובהתאם לשיקול דעתה ובמידה ותמצא לנכון לעשות זאת, ייתכן ויוסר התוכן.
 • מובהר כי אין באמור לעיל בכדי להשית אחריות על הנהלת האתר ויודגש כי הנהלת האתר איננה אחראית ולא תהיה אחראית לכל סכסוך ו/או נזק אשר נגרם ו/או נוצר בגין שימוש באתר ובתכניו.
 • הנהלת האתר לא תישא באחריות להתאמת האתר לצורכי המשתמש, וכן לאי יכולת להשתמש בשירותים באמצעות האתר, כמפורט לעיל.
 • המשתמש מצהיר כי הוא משחרר בזאת את הנהלת האתר מכל אחריות, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה שבו גלישה באתר לא תבוצע, בחלקה ו/או במלואה, מכל סיבה שהיא וכן משחרר מאחריות לכל בעיה טכנית ו/או אחרת הפוגמת ביכולת השימוש באתר.
 • הנהלת האתר בודקת את התכנים שהיא מעלה לאתר, ועושה את מירב המאמצים על מנת להקפיד על איכותם ועל איכות התוכן המופיע בהם, עם זאת, הנהלת האתר אינה יכולה להתחייב כי כלל התכנים יתאימו במלואם או יספקו במלואם את ציפיות המשתמש, ו/או כי לא תהיה בהם טעות כלשהי (בין טכנית ובין באשר לתוכן המוצג), ו/או כי יתאימו באופן מוחלט לערכיו של כל משתמש, משכך, הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים, ולא יישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש/רוכש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה מצפייה ו/או הסתמכות על תכנים שמופיעים באתר, לרבות פגיעה ברגשות, עוגמת נפש, הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא.
 • השירות פועל ברשת האינטרנט ועל כן מטבע הדברים תלוי בגורמים שונים כגון ספקי תשתית, ספקי תקשורת, תקינות שרתים, אחסון וכיוצא באלו, אשר עשויים להינזק, להפסיק לפעול ולהיפגע עקב גורמים שונים.
  הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו\או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי האתר, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל האתר או מי מספקיו או ייפגע מכל סיבה אחרת, ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, עוגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו למשתמש או לרכושו עקב כך.
 • מחיר השירותים המוצעים און ליין ע"י נותן השירות אינו כולל נסיעות, רכישת מוצרים לרבות ריהוט, הדמיות, תכניות, ליווי לרכישות,  אלא אם הוסכם אחרת.
 • נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה בתיאור שירות כלשהו, כגון מחיר הנקוב באגורות במקום בשקלים, לא יחייב הדבר את הנהלת האתר.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, השירות באתר ניתן ללא כל מצג או התחייבות משתמעת, אלא כמו שהוא (As Is) ולא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה (מכל מין ו/או סוג), תביעה (מכל מין ו/או סוג) או דרישה (מכל מין ו/או סוג) כלפי הנהלת האתר בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.
 • המשתמש ישפה את מפעיל האתר, בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט, אשר ייגרמו להנהלת האתר ו/או למי מטעמו על ידי המשתמש כתוצאה מכך שהמשתמש לא יקיים הוראות תקנון זה ו/או יפר הוראות דין כלשהן ו/או זכויות צד ג' כלשהן, ו/או כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שהמשתמש מסר לפרסום, ו/או כתוצאה ממחדליו של המשתמש, כפי שבאו לידי ביטוי באופן ישיר ו/או באופן עקיף והקשורים לאתר ו/או למפעיל האתר.
 • הנהלת האתר אינה מתחייבת כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו כולה או חלקה לא תופסק באופן זמני או קבוע ושומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

6. זכויות יוצרים וקנין רוחני

 • האתר הינו לשימוש אישי ואין לעשות בו שימוש מסחרי.
 • כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות תכנים המופיעים באתר, סימני מסחר, עיצוב האתר, תמונות, סרטונים, תכניות, הדמיות, קבצים גרפיים, יישומים, קוד מחשב, טקסט, בלוג, מאמר ו/או כל חומר אחר הינו רכושו הבלעדי של נותן השירות/הנהלת האתר או צד שלישי שהתיר להנהלת האתר לעשות בו שימוש.
 • כל סעיף בהקשר של קניין רוחני כאמור בתקנון זה יחול ויהיה תקף אף לגבי תכנים בבעלות צד שלישי.
 • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם, להציג בפומבי, להעביר, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור, להשכיר או להשתמש בכל דרך אחרת או לאפשר לאחרים להשתמש במידע כלשהו או תכנים כלשהם מן האתר, כולם או חלקם, במישרין או בעקיפין, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה אחרת, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם נותן השירות.
 • כמו כן, חל איסור מוחלט לעשות שימוש כלשהו בתכנים הנ"ל ו/או בסימני המסחר המופיעים באתר ו/או בלוגו האתר או בלוגו נותן השירות, ללא הסכמה מראש ובכתב מטעם נותן השירות.
 • אין בעצם הכניסה לאתר או ברכישת מוצרים מנותן השירות כדי להעניק רישיון ו\או זכות כלשהם בתכולת האתר ו\או בחלק ממנו ו\או בקוד האתר ו\או בתכנים כלשהם המופיעים בו.
 • המשתמש מתחייב שלא לפגוע בשום דרך בזכויות היוצרים של נותן השירות / הנהלת האתר, בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, וכן מתחייב שלא לעשות כל פעולה, בין במישרין ובין בעקיפין, העלולה לפגוע בזכויות הקניין של הנהלת האתר/נותן השירות.
 • המשתמש מודע לכך שהוא יהיה האחראי הבלעדי במקרה של תביעת צג ג’ בנושא של הפרת זכויות יוצרים כתוצאה מפעולה שלא כדין של המשתמש, ונותן השירות לא יהיה אחראי בשום מקרה להפרת זכויות אלו.

7. מדיניות פרטיות

 • הנהלת האתר מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה. תנאי תקנון זה מהווים, בין היתר, את מדיניותה של הנהלת האתר ביחס להגנת הפרטיות באתרים, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.
 • מטרת המדיניות להסביר ולפרט את נוהגי הנהלת האתר ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמשת הנהלת האתר במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

8. חובות מכוח תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות (התאמות נגישות לשירות)

 • נותן השירות מבקש בזאת להביא לתשומת לב הלקוח/מזמין השירות את החובות שייתכן ומוטלות עליו מכוח תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג-2013.

9. גילוי נאות

באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי "עוגיות (Cookies)" ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולשים, הרגלי גלישה, ניתוח קליקים וזמן השהייה באתר.
בכל העת ולבד מאשר גולשים המחוברים לאתר המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין ואין בו את שם הגולש או כל פרט מזהה אחר.

10. דין וסמכות שיפוט

הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.
הדין החל על השימוש באתר, על ההזמנה ועל תקנון זה, לרבות פרשנותו ואכיפתו של התקנון הוא הדין הישראלי בלבד.
בכל מקרה של מחלוקת תהא לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו סמכות השיפוט הבלעדית.

11. יצירת קשר

בכל שאלה ו/או בירור לגבי המוצר / השירות, וכן בכל פנייה אחרת בכל נושא שהוא או בעניין פגיעה בזכות או תוכן פוגע, יש ליצור קשר באמצעות פניה אל נותן השירות לפי הפרטים מטה.
דואר אלקטרוני: irisp.adv@gmail.com
טלפון: 050-2070169
פניה באמצעות “צור קשר” באתר: https://irispenso-interiordesign.co.il/

תאריך עידכון: 6.6.2024